GRC · Formigó arquitectònic · Pedra artificial

CA · ES

Material Emmotllat

Elements prefabricats de formigó elaborats mitjançant la utilització de motlles de fusta, polièster, metall o elastòmer. Això permet donar la forma desitjada a la peça.

Revestiments per a escales [+]

- Graons de formigó

- Peces de paviment a mida

- Escales prefabricades a mida

Mobiliari urbà [+]

- Bancs
- Jardineres
- Escossells
- Vorades
- Graons massissos
- Fonts

Elements de pedra artificial tradicional [+]

- Coronaments
- Ampits
- Dintells
- Balcons
- Muntants
- Bases d'aire condicionat
- Bases de plaques solars
- Balustre
- Tapes de nínxols
- Mosaic hidràulic i reposicions de paviments antics

Complements per a façanes [+]

- Gàrgoles
- Cornises
- Pèrgoles
- Gelosia
- Aplacats
- Voladius
- Reposicions de motllures antigues (rehabilitació)

Elements singulars [+]

- Elements amb gravats

- Matrius

- Possibilitat de realitzar qualsevol mecanizat/fresat a mida

Imitació ceràmica [+]

Es fan aplacats per a façanes amb peces de formigó amb fibres, la qual cosa fa que es puguin realitzar peces de només 2,5 cm de gruix.

Aquestes peces permeten imitar tot tipus d'acabats i geometria de la ceràmica.

Mobiliari urbà

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc polit

Banc polit

Jardinera

Jardinera

Jardinera

Jardinera

Senyalització carrers

Senyalització carrers

© 2015 Mosaicos Ubasart